Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Δικαιούχος: ΦΥΤΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ονομασία πράξης: Κεφάλαιο κίνησης σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κύριος στόχος της δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη:
Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης